naslovna > Kurikulum > Plan školskih izleta i ekskurzija

Plan školskih izleta i ekskurzija

Škola planira u Godišnjem planu i programu rada i Školskom i strukovnom kurikulumu (vidi: Školski i strukovni kurikulum za šk.g. 2014.-2015.) poludnevne, jednodnevne i višednevne odgojno-obrazovne aktivnosti: izlete, ekskurzije i druge aktivnosti koje su isključivo u funkciji realizacije nacionalnog kurikuluma i nastavnog plana i programa.

Za svaku aktivnost Škola će izraditi detaljan program s ciljevima, načinom realizacije, vremenikom, troškovnikom, načinom financiranja i vrednovanja te zatražiti pisanu suglasnost roditelja.

Za svaku aktivnost Škola uz voditelja osigurava i pratnju sukladno broju učenika. Program aktivnosti je dio godišnjeg plana i programa rada Škole i školskog kurikuluma.

Pri organizaciji i provedbi školskih izleta, ekskurzija i maturalnih putovanja obavezni smo od šk.g. 2014.-2015. pridržavati se Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole iz 2014. (http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_06_67_1280.html)

Detaljnije o Planu školskih izleta i ekskurzija u Školskom i strukovnom kurikulumu za šk.g. 2014.-2015.

 

Šk.g. 2014.-2015.

14.10.2014. Plan školskih izleta i ekskurzija I. pol. škg. 2014.-2015. - pdf

 

Šk.g. 2013.-2014.

24.02.2014. Plan školskih izleta i ekskurzija II. pol. škg. 2013.-2014. - pdf

15.11.2013.  Posjet  i edukacija u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, posjet sajmu Interliber, Predstava „Alan Ford“, Zagrebačko kazalište mladih

Izvješće sa stručne ekskurzije u Zagreb- pdf

18.10.2013. Stručna ekskurzija u Beč - pdf  Izvještaj sa maturalnog putovanja u Španjolsku - pdf

 

Preuzimanje:

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole od 2014. - pdf