naslovna > Arhiva novosti > Natječaj za popunu radnog mjesta 20 > Natječaj za popunu radnog mjesta 21

20.04.2015. Natječaj za popunu radnog mjesta br. 21 (20.-28.04.2015.)

KLASA: 112-01/15-01/01
URBROJ: 2144-14-01-15-3
Labin, 20. travnja 2015.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10-isp., 90/11., 5/12.-uredba, 16/12.-pročišćeni tekst, 86/12., 94/13., 152/14.) Srednja škola Mate Blažine Labin, Rudarska 4, raspisuje

N a t j e č a j
za popunu radnog mjesta

Nastavnik/ca skupine strukovnih predmeta iz područja ekonomije – 20 sati nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena, na neodređeno vrijeme


U prijavi na natječaj potrebno je naznačiti radno mjesto za koje se kandidat prijavljuje.
Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju dostaviti:
•    životopis
•    dokaz o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju
•    domovnicu
•    dokaz o nepostojanju zapreke iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci)

Uvjeti: sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu te Zakonu o radu.

Dokumenti koji se podnose uz molbu mogu biti kopije. Nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, izvornici ili ovjere dokumenata dostavit će se na uvid.
Kandidati mogu biti pozvani na razgovor.
Na objavljeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola.

Prijave s dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja, na adresu Škole:  

SREDNJA ŠKOLA MATE BLAŽINE LABIN
Rudarska 4, 52220 LABIN    
„za natječaj“

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Natječaj je otvoren od 20. travnja 2015. do 28. travnja 2015.


SREDNJA ŠKOLA MATE BLAŽINE
Rudarska 4, 52220 LABIN       
tel. +385/52/856-277
faks. +385/52/855-329  
e mail: ssmb@ss-mblazine-labin.skole.hr      
www.ssmb.hr