naslovna > Arhiva novosti > Natječaj za popunu radnog mjesta 20 > Natječaj za popunu radnog mjesta 22

20.04.2015. Natječaj za popunu radnog mjesta br. 22 (20.-28.04.2015.)

KLASA: 112-01/15-01/02
URBROJ: 2144-14-01-15-3
Labin, 20. travnja 2015.

Na temelju Statuta Srednje škole Mate Blažine Labin i odredbi Pravilnika o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem (NN br. 08/14.) ravnatelj Srednje škole Mate Blažine Labin, raspisuje

N a t j e č a j
za popunu radnog mjesta

Administrator za obavljanje poslova posredovanju za povremeni rad redovnih učenika, na određeno vrijeme od 1 (jedne) godine, pola radnog  vremena


Za navedene poslove može biti imenovana osoba koja:
-    ima srednju stručnu spremu ekonomskog smjera
-    ima najmanje jednu (1) godinu radnog iskustva na sličnim poslovima

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju dostaviti sljedeće preslike isprava kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta:
-    domovnicu
-    dokaz o stečenoj stručnoj spremi
-    dokaz o radnom iskustvu (potvrda ustanove u kojoj je iskustvo stečeno, preslika ugovora o radu, preslika radne knjižice, ili slično)
-    potvrda o nekažnjavanju (ne starija od 6 mjeseci)

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Kandidati mogu biti pozvani na razgovor.
Rok za podnošenje prijava kandidata je 8 dana od dana objave natječaja.
Prijave o dokazima o ispunjavanju navedenih uvjeta dostaviti na adresu: Srednja škola Mate Blažine Labin, Rudarska 4, Labin, s naznakom «Za  natječaj«
Nepotpune i  nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Natječaj je otvoren od 20. travnja 2015. do 28.travnja 2015.


SREDNJA ŠKOLA MATE BLAŽINE
Rudarska 4, 52220 LABIN       
tel. +385/52/856-277
faks. +385/52/855-329  
e mail: ssmb@ss-mblazine-labin.skole.hr
www.ssmb.hr