27.08.2015. Poziv za iskaz interesa za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi (27.08.-01.09.2015.)

KLASA: 112-01/15-01/03
URBROJ: 2144-14-01-15-1
Pula, 27. kolovoza 2015.

Poziv za iskaz interesa za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi/stručno-komunikacijskog posrednika za učenike s poteškoćama u razvoju

Istarska županija prijavitelj je projektnog prijedloga „MOZAIK-PoMOćnici u nastavi ZA Integraciju učeniKa u Istri“ prijavljenog na Poziv za dostavu projektnih prijedloga Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta pod nazivom „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama“ u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali sufinanciranog sredstvima Europskog socijalnog fonda.

Srednja škola Mate Blažine Labin kao partner u projektu MOZAIK raspisuje

POZIV ZA ISKAZ INTERESA

za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi/stručno-komunikacijskog posrednika za učenike s poteškoćama u razvoju u Srednjoj školi Mate Blažine

Radno mjesto: POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI/ STRUČNO KOMUNIKACIJSKI POSREDNIK ZA UČENIKE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU
Broj traženih osoba: 2
•    Mjesto rada:  Srednja škola Mate Blažine Labin
•    Radno vrijeme:
1.    Osoba nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno
2.    Osoba nepuno radno vrijeme – 21 sati tjedno
•    Prijevoz na rad: Novčana naknada
•    Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme (07.09.-30.09.2015.)
UVJETI:
•    najmanje završena srednja škola.
Odabir kandidata će se provesti sukladno Uputama za prijavitelje poziva broj UP.03.2.1.01. pri čemu će prednost imati osobe sa potvrdom o polaženju edukacije za pomoćnike u nastavi koja je provedena u okviru implementacije projekta „Školovanje bez diskriminacije-ulog u tolerantno društvo“ u trajanju od 20 sati. Kandidati koji nemaju predmetnu potvrdu, obvezni su savladati program navedene edukacije tijekom prva dva mjeseca rada. Edukaciju će organizirati Istarska županija u okviru provedbe projekta MOZAIK.
U slučaju zapošljavanja stručnog komunikacijskog posrednika, potrebno je da osoba ima završenu edukaciju za stručnog komunikacijskog posrednika te da prilikom selekcije to dokaže odgovarajućom svjedodžbom.

OPIS POSLOVA
Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi/stručno-komunikacijskog posrednika za učenike s poteškoćama u razvoju pružanje neposredne podrške u razredu učenicima s teškoćama, pomoć u uključivanju u razredni kolektiv, savladavanje socijalno-psiholoških prepreka i nastavnih sadržaja.
S kandidatom/kandidatkinjom izabranom za pomoćnika u nastavi/stručno-komunikacijskog posrednika za učenike s poteškoćama u razvoju sklopit će se pisani ugovor u kojemu će biti utvrđeni poslovi, trajanje izvršenja poslova te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.
U prijavi na poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i mobitela) te sve tražene priloge.
Uz prijavu kandidat/kandidatkinja dužni su priložiti slijedeće dokumente u izvorniku ili preslici:
•    dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),
•    dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice),
•    životopis,
•    uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci,
•    uvjerenje o sudjelovanju u programu edukacije pomoćnika u nastavi u okviru provedbe projekta „Školovanje bez diskriminacije-ulog u tolerantno društvo“.
Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva moraju biti zaprimljene najkasnije do 01.09.2015. do 12 sati na adresi:

Srednja škola Mate Blažine Labin
Rudarska 4
52220 Labin
s naznakom „Javni poziv za prijem pomoćnika u nastavi/stručno-komunikacijskog posrednika za učenike s poteškoćama u razvoju u šk.god. 2015./16“.