naslovna > Arhiva novosti > Natječaj za popunu radnog mjesta 20 > Natječaj za popunu radnog mjesta 27

20.6.2016. Natječaj za popunu radnog mjesta br. 27 (20.-28.6.2016.)

KLASA: 112-01/16-01/02
URBROJ: 2144-14-01-16-3
Labin, 17. lipnja 2016.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10-isp., 90/11., 5/12.-uredba, 16/12.-pročišćeni tekst, 86/12., 94/13., 152/14.)  i odredbi Pravilnika o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem (NN br. 08/14.) ravnatelj Srednje škole Mate Blažine Labin, raspisuje

N a t j e č a j
za popunu radnog mjesta

1.    Administrator za obavljanje poslova posredovanju za povremeni rad redovnih učenika, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno), određeno vrijeme do prestanka potrebe za obavljanjem navedenih poslova


Za navedene poslove može biti imenovana osoba koja:
-    ima srednju stručnu spremu ekonomskog smjera
-    ima najmanje jednu (1) godinu radnog iskustva na sličnim poslovima

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju dostaviti sljedeće preslike isprava kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta: 
-    domovnicu
-    dokaz o stečenoj stručnoj spremi
-    dokaz o radnom iskustvu (potvrda ustanove u kojoj je iskustvo stečeno, preslika ugovora o radu, preslika radne knjižice, ili slično)
-    dokaz o nepostojanju zapreke iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak – ne starije od 6 mjeseci)

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Kandidati mogu biti pozvani na razgovor.
Prijave s dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja, na adresu Škole:   SREDNJA ŠKOLA MATE BLAŽINE LABIN
Rudarska 4, 52220 LABIN    
„za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Natječaj je otvoren od 20. do 28. lipnja 2016.

SREDNJA ŠKOLA MATE BLAŽINE 
Rudarska 4, 52220 LABIN       
tel. +385/52/856-277
faks. +385/52/855-329  
e mail: ssmb@ss-mblazine-labin.skole.hr      
www.ssmb.hr