naslovna > Arhiva novosti > Natječaj za popunu radnog mjesta 20 > Natječaj za popunu radnog mjesta 30

3.10.2016. Natječaj za popunu radnog mjesta br. 30 (3.-11.10.2016.)

KLASA: 112-01/16-01/07
URBROJ: 2144-14-01-16-3
Labin, 30. rujna 2016.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10-isp., 90/11., 5/12.-uredba, 16/12.-pročišćeni tekst, 86/12., 94/13., 152/14.) Srednja škola Mate Blažine Labin, Rudarska 4, raspisuje


N a t j e č a j
za popunu radnih mjesta


1.    Nastavnik/ca predmeta iz područja prehrambene tehnologije u ugostiteljstvu i trgovini - puno radno vrijeme, neodređeno vrijeme – 1 izvršitelj/ica
2.    Nastavnik/ca elektrotehničke grupe predmeta – nepuno radno vrijeme (9,5 sati nastave), neodređeno vrijeme – 1 izvršitelj/ica
3.    Nastavnik/ca strojarske grupe predmeta – puno radno vrijeme, neodređeno vrijeme – 1 izvršitelj/ica

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju dostaviti:
•    životopis
•    dokaz o stručnoj spremi 
•    domovnicu
•    dokaz o nepostojanju zapreke iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci)

Uvjeti: sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu te Zakonu o radu

Dokumenti koji se podnose uz molbu mogu biti kopije. Nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, izvornici ili ovjere dokumenata dostavit će se na uvid.
Kandidati mogu biti pozvani na razgovor. 
Na objavljeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola.

Prijave s dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja, na adresu Škole:   SREDNJA ŠKOLA MATE BLAŽINE LABIN
Rudarska 4, 52220 LABIN    
„za natječaj“

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Natječaj je otvoren od 3. listopada 2016. do 11. listopada 2016. 


SREDNJA ŠKOLA MATE BLAŽINE 
Rudarska 4, 52220 LABIN       
tel. +385/52/856-277
faks. +385/52/855-329  
e mail: ssmb@ss-mblazine-labin.skole.hr      
www.ssmb.hr