naslovna > Arhiva novosti > Natječaj za popunu radnog mjesta 20 > Natječaj za popunu radnog mjesta 31

14.2.2017. Natječaj za popunu radnog mjesta br. 31 (14.-22.2.2017.)


KLASA: 112-01/17-01/01
URBROJ: 2144-14-01-17-4
Labin, 13. veljače 2017.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10-isp., 90/11., 5/12.-uredba, 16/12.-pročišćeni tekst, 86/12., 94/13., 152/14., 07/17.) Srednja škola Mate Blažine Labin, Rudarska 4, raspisuje

N a t j e č a j
za popunu radnih mjesta

1.    Nastavnik/ca tjelesne i zdravstvene kulture – nepuno radno vrijeme (1 sat nastave, 2 radna sata tjedno), neodređeno vrijeme – 1 izvršitelj/ica
2.    Nastavnik/ca geografije – nepuno radno vrijeme (5 sati nastave, 9 radnih sati tjedno), neodređeno vrijeme – 1 izvršitelj/ica
3.    Nastavnik/ca geografije – nepuno radno vrijeme (2 sata nastave, 4 radna sata tjedno), određeno vrijeme do 31. kolovoza 2017. – 1 izvršitelj/ica
4.    Nastavnik/ca matematike – nepuno radno vrijeme (4 sata nastave, 8 radnih sati tjedno), određeno vrijeme do 31. kolovoza 2017. – 1 izvršitelj/ica
5.    Nastavnik/ca fizike – nepuno radno vrijeme (2 sata nastave, 4 radna sata tjedno), određeno vrijeme do 31. kolovoza 2017.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju dostaviti:
•    životopis
•    dokaz o stručnoj spremi
•    domovnicu
•    dokaz o nepostojanju zapreke iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci)

Uvjeti: sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu te Zakonu o radu

Dokumenti koji se podnose uz molbu mogu biti kopije. Nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, izvornici ili ovjere dokumenata dostavit će se na uvid.
Kandidati mogu biti pozvani na razgovor.
Na objavljeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola.

Prijave s dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja, na adresu Škole:   SREDNJA ŠKOLA MATE BLAŽINE LABIN
Rudarska 4, 52220 LABIN    
„za natječaj“

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Natječaj je otvoren od 14. veljače 2017. do 22. veljače 2017.

SREDNJA ŠKOLA MATE BLAŽINE
Rudarska 4, 52220 LABIN       
tel. +385/52/856-277
faks. +385/52/855-329  
e mail: ssmb@ss-mblazine-labin.skole.hr      
www.ssmb.hr