naslovna > Arhiva novosti > Natječaj za popunu radnog mjesta 20 > Natječaj za popunu radnog mjesta 33

Natječaj za popunu radnog mjesta 27.4.-5.5.2017.

KLASA: 112-01/17-01/03
URBROJ: 2144-14-01-17-3
Labin, 27. travnja 2017.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10-isp., 90/11., 5/12.-uredba, 16/12.-pročišćeni tekst, 86/12., 94/13., 152/14., 07/17.) Srednja škola Mate Blažine Labin, Rudarska 4, raspisuje


N a t j e č a j
za popunu radnih mjesta


1.    Nastavnik/ca geografije – nepuno radno vrijeme (7 sati nastave, 13 radnih sati tjedno), određeno vrijeme – 1 izvršitelj/ica (do povratka radnika s bolovanja)
2.    Nastavnik/ca talijanskog jezika - nepuno radno vrijeme (14 sati nastave, 26 radnih sati tjedno), određeno vrijeme – 1 izvršitelj/ica (do povratka radnika s bolovanja)
3.    Nastavnik/ca matematike - puno radno vrijeme, određeno vrijeme – 1 izvršitelj/ica (do povratka radnika s bolovanja)
4.    Spremač/ica – puno radno vrijeme, određeno vrijeme – 1 izvršitelj/ica (do povratka radnika s bolovanja)

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju dostaviti:
•    životopis
•    dokaz o stručnoj spremi
•    domovnicu
•    dokaz o nepostojanju zapreke iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci)

Uvjeti: sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu te Zakonu o radu

Dokumenti koji se podnose uz molbu mogu biti kopije. Nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, izvornici ili ovjere dokumenata dostavit će se na uvid.
Kandidati mogu biti pozvani na razgovor.
Na objavljeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola.

Prijave s dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja, na adresu Škole:   SREDNJA ŠKOLA MATE BLAŽINE LABIN
Rudarska 4, 52220 LABIN    
„za natječaj“

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Natječaj je otvoren od 27. travnja 2017.  do 05. svibnja 2017.

SREDNJA ŠKOLA MATE BLAŽINE
Rudarska 4, 52220 LABIN       
tel. +385/52/856-277
faks. +385/52/855-329  
e mail: ssmb@ss-mblazine-labin.skole.hr      
www.ssmb.hr