naslovna > Arhiva novosti > Natječaj za popunu radnog mjesta 20 > Natječaj za popunu radnog mjesta 34

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice 7.-22.5.2017.

KLASA: 112-01/17-02/01 
URBROJ: 2144-14-07-17-2
Labin, 7. svibnja 2017.

Na temelju članka 126. i 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17.) i članka 102. Statuta Školski odbor Srednje škole Mate Blažine Labin raspisuje

NATJEČAJ

ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE ŠKOLE

Ravnatelj/ica školske ustanove mora ispunjavati sljedeće uvjete:
1. završen odgovarajući studij za obavljanje poslova nastavnika ili stručnog suradnika u školi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti sveučilišni diplomski studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij
2. nije pravomoćno osuđen/a za kaznena djela ili protiv kojeg/koje nije pokrenut i ne vodi se kazneni postupak zbog počinjenja kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
3. najmanje osam godina staža osiguranja u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti u izvorniku ili ovjerenim preslikama:
1. životopis
2. domovnicu
3. diplomu o stečenoj stručnoj spremi
4. dokaz o položenom stručnom ispitu ako je prema zakonskoj obvezi kandidat bio dužan polagati stručni ispit
5. dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama ako je prema zakonskoj obvezi kandidat morao steći pedagoške kompetencije
6. potvrda o radnom iskustvu na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama (potvrda poslodavca)
7. dokaz o stažu osiguranja u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanja (potvrda odnosno elektronički zapis iz matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
8. uvjerenje nadležnog suda da nema zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana)

  

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja u zatvorenoj omotnici na adresu:

Srednja škola Mate Blažine Labin

Rudarska 4

52220 Labin

s naznakom: „Za natječaj za izbor ravnatelja – ne otvarati“
 

Ravnatelj/ica se imenuje na 5 (pet) godina.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Kandidati će biti obaviješteni pismenim putem o rezultatima natječaja u roku 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava s pravom pregleda natječajnog materijala.

 

Predsjednik Školskog odbora

Đani Žufić, prof.