naslovna > Arhiva novosti > Natječaj za popunu radnog mjesta 20 > Natječaj za popunu radnog mjesta 39

Natječaj za popunu radnog mjesta 12.-20.12.2018.

KLASA: 112-01/18-01/08
URBROJ: 2144-14-01-18-3
Labin, 12. prosinca 2018.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10-isp., 90/11., 5/12.-uredba, 16/12.-pročišćeni tekst, 86/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.) Srednja škola Mate Blažine Labin, Rudarska 4, raspisuje


N a t j e č a j
za popunu radnih mjesta


1.    Nastavnik/ca logike - nepuno radno vrijeme (2 sata nastave, 4 radna sata tjedno), neodređeno vrijeme – 1 izvršitelj/ica
2.    Nastavnik/ca filozofije – nepuno radno vrijeme (4 sata nastave, 7 radnih sati tjedno), neodređeno vrijeme – 1 izvršitelj/ica
3.    Nastavnik/ca sociologije –  nepuno radno vrijeme (4 sata nastave, 7 radnih sati tjedno), neodređeno vrijeme – 1 izvršitelj/ica
4.    Nastavnik/ca engleskog jezika – nepuno radno vrijeme (19 sati nastave, 36 radnih sati tjedno), neodređeno vrijeme – 1 izvršitelj/ica


Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju dostaviti:
•    životopis
•    dokaz o stečenoj stručnoj spremi
•    dokaz o državljanstvu
•    dokaz o nepostojanju zapreke iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci)
•    elektronički zapis o radnopravnom statusu (ne starije od 30 dana)

Uvjeti: sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu te Zakonu o radu

Dokumenti koji se podnose uz molbu mogu biti kopije. Nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, izvornici ili ovjere dokumenata dostavit će se na uvid.
Kandidati mogu biti pozvani na razgovor.
Na objavljeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola.
Kod sklapanja ugovora o radu može se ugovoriti probni rad.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na pravo prednosti koje ostvaruje samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario prednost pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve potrebne dokaze. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf  ili OVDJE!

Prijave s dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja, na adresu Škole:   SREDNJA ŠKOLA MATE BLAŽINE LABIN
Rudarska 4, 52220 LABIN    
„za natječaj“

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Natječaj je otvoren od 12. prosinca 2018. do 20. prosinca 2018.

SREDNJA ŠKOLA MATE BLAŽINE
Rudarska 4, 52220 LABIN       
tel. +385/52/856-277
faks. +385/52/855-329  
e mail: ssmb@ss-mblazine-labin.skole.hr       
www.ssmb.hr

Preuzimanje:
Natječaj za popunu radnog mjesta 12.-20.12.2018. - pdf