Natječaj za popunu radnog mjesta (28.7.-6.8.2021.)

KLASA: 112-01/21-01/03
URBROJ: 2144-14-01-21-2
Labin, 28. srpnja 2021.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010, 90/2011, 5/2012, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018, 98/2019, 64/2020.) Srednja škola Mate Blažine Labin, Rudarska 4, raspisuje


N a t j e č a j
za popunu radnog mjesta


1.    Stručni suradnik/ca pedagog/inja – puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, neodređeno vrijeme – 1 izvršitelj/ica
2.    Nastavnik/ca elektrotehničke grupe predmeta – puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, neodređeno vrijeme – 1 izvršitelj/ica

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju dostaviti:
•    životopis
•    dokaz o stečenoj stručnoj spremi
•    dokaz o državljanstvu
•    dokaz o nepostojanju zapreke iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od dana raspisivanja natječaja)
•    elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od dana raspisivanja natječaja)

Uvjeti:
Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o radu (NN br. 93/14., 127/17. i 98/19.), osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i posebne uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010, 90/2011, 5/2012, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018, 98/2019, 64/2020.) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN br. 01/96. i 80/99.).

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave i naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje. Prijavu na natječaj potrebno je vlastoručno potpisati te navesti adresu elektroničke pošte na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene, odnosno testiranja.

Dokumenti koji se podnose uz molbu mogu biti priloženi u izvorniku, ovjerenoj preslici, elektronički zapi ili preslika. Nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, izvornici ili ovjere dokumenata dostavit će se na uvid.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju te koja je vlastoručno potpisana.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Na objavljena radna mjesta mogu se javiti ravnopravno osobe oba spola.

Kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja i čije su prijave potpune i pravodobne sa svim prilozima odnosno ispravama navedenim u natječaju bit će pozvani na razgovor (intervju). Kandidati koji ne pristupe razgovoru (intervjuu) više se neće smatrati kandidatima u postupku odnosno smatrati će se da su odustali od daljnjeg natječajnog postupka.

Obavijest i upute kandidatima o vremenu i mjestu održavanja razgovora (intervjua) objaviti će se na mrežnoj stranici škole (http://www.ssmb.hr/490/natjecaji-za-popunu-radnog-mjesta) najmanje 3 (tri) dana prije dana određenog za provođenje razgovora (intervjua).

Kod sklapanja ugovora o radu ugovoriti će se probni rad u trajanju sukladno članku 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17., 47/2018., 123/19 i 66/20).

Kandidati koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na pravo prednosti koje ostvaruju, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.  

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17., 98/2019.) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Prijave na natječaj s dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja, neposredno ili poštom na adresu Škole (s oznakom „za natječaj“):  

SREDNJA ŠKOLA MATE BLAŽINE LABIN
Rudarska 4
52220 LABIN    
„za natječaj“

Natječaj je otvoren od 28. srpnja 2021. do 6. kolovoza 2021.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pismenim putem i putem mrežnih stranica škole u roku od 5 (pet) dana od dana odabira kandidata u natječajnom postupku.
 
Kandidati prijavom na natječaj daju svoju privolu Srednjoj školi Mate Blažine Labin za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

 

SREDNJA ŠKOLA MATE BLAŽINE
Rudarska 4, 52220 LABIN       
tel. +385/52/856-277
faks. +385/52/855-329  
e mail: ssmb@ss-mblazine-labin.skole.hr
www.ssmb.hr